Hydrauliikka

Medifast Tekniikka
Varavoiman vino kuorma
Dieselgeneraattorin käynninsäätö
Varavoimakoneiston kunnossapito
Biokaasun hyöty-
käytön kannattavuus
Hydralijärjestelmän
kunnon mittaaminen
Hydralijärjestelmät
luotettaviksi
Julkaisuluettelo
Google

Hydraulijärjestelmät luotettaviksi - yksinkertaistaminen poistaa vikoja

Hydrauliset tehonsiirtojärjestelmät ovat tavallisissa olosuhteissa sekä käyttövarmoja että turvallisia. Tästä huolimatta suunnittelijan on eräissä sovelluksissa kiinnitettävä järjestelmän viottumiseen huomiota. Tällaisia sovelluksia ovat mm. liikennevälineiden ohjausjärjestelmät, kappaleenkäsittely- ja prosessitoimilaitteet sekä työstökoneet. Näiden laitteiden hydraulijärjestelmillä on usein suora yhteys kyseisten laitteiden käyttöturvallisuuteen.

Hydrauliset tehonsiirtojärjestelmät yleistyvät erikoisesti lisääntyvän teollisuusautomaation myötä. Hydrauliikan euja ovat mm. liikkeen ja liikenopeuden suuri tarkkuus ja helppo säädeltävyys, laitteiden suuri energiatiheys ja hyvä teho/painosuhde sekä helposti järjestettävä ylikuormitussuojaus.

Tapaturmat huoltotilanteessa

Hydraulisen järjestelmän käyttäjä ei normaalisti ole hydrauliikan vaikutusalueella. Korkean automaatioasteen omaavissa tuotantolaitoksissa häiriöiden poistamisessa sattuneiden tapaturmien osuus on huomattavan suuri laitoksen varsinaisen käytön aikana esiintyneiden tapaturmien lukumäärään verrattuna. Kuljetusvälineiden kohdalla tyypilliset hydrauliikan aiheuttamat tapaturmat ovat sattuneet huolto- ja vianetsintätilanteissa. Turvallisuustoimenpiteiden painopiste hydraulisissa järjestelmissä on näin ollen keskeytys- ja häiriötilanteiden aiheuttamissa vaaroissa, ja siten kaikki toimet, jotka vähentävät häiriöitä ja niiden seurauksia sekä helpottavat häiriön poistamista, ovat omiaan parantamaan turvallisuutta.

Tuotevastuulaki

Tuotevastuu- ja tuoteturvallisuuslait, joita parhaillaan valmistellaan muuttavat voimaan astuessaan turvallisuus- ja luotettavuustekniikan merkittäväksi osaksi tuotekehitysprosessia: mm. tuotevastuulaki ei ehdotetussa muodossaan vapauta valmistajaa tai maahantuojaa korvausvastuusta siinäkään tapauksessa, ettei tuotteen puutteellista turvallisuutta ole voitu havaita tai ennakoida valmistusajan hetkellä omatun teknisen tai tieteellisen tietämyksen perusteella. (Tuotevastuukomitean mietintö, 1978:19). Myös ehdotettu korvausvelvollisuuden pitkä kestoaika asettaa toteutuessaan teollisuuden tarvitsemalle turvallisuus- ja luotettavuustekniselle tietämykselle kasvavia vaatimuksia.

Hydraulijärjestelmän suunnittelija voi parhaiten vaikuttaa käyttövarmuuden osatekijöistä luotettavuuteen ja huollettavuuteen. Jo suorituskykyyn pohjautuvassa suunnitteluvaiheessa kiinnitetään huomiota vikojen lukumäärän vähentämiseen ja tällöin käyttövarmuuden lisääminen liittyy läheisesti laitteen laadun parantamiseen.

Menetelmiä ovat yksinkertaistaminen, komponenttien laadun parantaminen, varmuuskerrointen nostaminen ja vioittumisvaarasta varoittavien valvontalaitteiden lisääminen (painev´┐Żliaineen lämpötilan valvonta, suodattimen kunnon valvonta tms.).

Lisätään järjestelmään suojausjärjestelmä

Vikaantumisia kuitenkin sattuu. Niiden seurauksien välttämiseksi järjestelmään voidaan lisätä suojausjärjestelmä ja turvallisuuskomponentteja: mekaanisia lukituksia, ylimääräisiä paineenrajoitusventtiilejä, letkurikkoventtiilejä jne.

Laitteen käyttöturvallisuudelle ja -varmuudelle asetettujen vaatimusten kasvaessa on suunnittelijan käytettävä tehokkaampia menetelmiä haluttujen toimintojen takaamiseksi:

 • turvallisen vikaantumisen periaate suunnittelussa (fail-safe-periaate)
 • luotettavuustekniset kytkennät (varmennukset rinnakkaiskomponenteilla, vian aktiiviseen käsittelyyn tähtäävät kytkennät).

  Monimutkaisessa järjestelmässä esiintyvien vaikutusten ja sen luotettavuuden arvioiminen edellyttää suunnittelijalta jo erityistietoja luotettavuustekniikan alata.

  VTT:ssä tutkitaan

  Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) turvallisuustekniikan laboratoriossa on jo pidemmän aikaa tehty teollisuuden toimeksiannosta työstökoneiden hydraulijärjestelmien turvallisuusselvityksiä. Koska laitteiden suunnittelijoiden parissa on ilmennyt tarvetta hydrauliikan luotettavuusominaisuuksia koskevasta tietämyksestä, aloitettiin laboratoriossa kuluvan vuoden (1980) helmikuussa tutkimusprojekti, jonka tavoitteena on selvittää hydraulisten järjestelmien (hydrostaattisten tehonsiirtojärjestelmien) luotettavuuteen vaikuttavat tekijät ja tutkia käyttökelpoisia luotettavuuden parantamismenetelmiä. Pääasiallisia tutkimuskohteita ovat hydrauliputkiston luotettavuuteen ja mekaaniseen lujuuteen liittyvä suunnittelukäytäntö, hydraulikomponenttien vikaantumistavat ja -mekanismit, komponenttien elinikään vaikuttavat tekijät sekä hydraulijärjestelmän luotettavuustekninen suunnittelu.

  Markku Lehmusto

  Lehtiartikkeli: Insinööriuutiset 26.9.1980, sivu 29.
 • Allaolevalla sanomakentällä voi lähettää viestin sähköpostia käyttämättä. Sähköpostiosoitteen ilmoittaminen ei ole välttämätöntä. Sitä tarvitaan vain jos haluat vastauksen. Uutta tekniikkaa haluaa joskus turhan moni asiaankuulumaton hyödyntää.

  Markku Lehmusto
  Pihkatie 5, 00410 Helsinki Finland
  Puh/Tel: (09) 454 4866
  Fax: (09) 454 4867
  Email: medifast@kolumbus.fi
  Päivitetty 26.4.2004
  Site design by Markku Lehmusto

  Palautetta ja kommenttia voit antaa tästä
  Kommentti
  Nimi
  S-posti
  En halua, että tietojani käytetään markkinointiin tai muuten annetaan muille.
  Yksityinen mielipide