Hydrauliikka

Medifast Tekniikka
Varavoiman vino kuorma
Dieselgeneraattorin käynninsäätö
Varavoimakoneiston kunnossapito
Biokaasun hyöty-
käytön kannattavuus
Hydralijärjestelmän
kunnon mittaaminen
Hydralijärjestelmät
luotettaviksi
Julkaisuluettelo
Google

HYDRAULIJÄRJESTELMÄN KUNNON MITTAAMINEN

Vikaantuminen

Hydrauliikassa vikaantuminen ilmenee toimintahäiriöinä, äänekkyytenä, komponenttien ja putkiston lämpenemisenä, männänvarsien ryömimisenä, liikkuvan osan värähtelynä tai öljyn vuotamisella. Vikaantumista tavallisesti edeltää laitteen suorituskyvyn tasainen huononeminen ja se on siten yleensä kulumisen tulosta.

Virtaus, paine ja lämpötila

Pumpun toimintakunnosta saadaan tietoa mittaamalla (kuva 1) pumpun tuotto eri kuormituksilla ja vertaamalla sitä kierrostilavuuden ja pumpun pyörimisnopeuden avulla laskettuun teoreettiseen tuottoon. Hyötysuhteen pudottua alle 0,6 pumppu on korjattava.

Pumpun häviöt muuttuvat pääosin lämmöksi. Eräs keino valvoa hydraulipumpun kuntoa jatkuvasti on mitata pumpun vuotoöljyn lämpötilaa.

Toimintahäiriöiden alettua haitata koneen käyttöä järjestelmä olisi käytävä läpi laitteella, joka mittaa hydrauliöljyn paineen, tilavuusvirran ja lämpötilan. Markkinoilla on "testereitä", joihin on saatavissa useita antureita eri suuruisia virtauksia varten.

Järjestelmän kunnosta saadaan kuva ajamalla sylintereitä edestakaisin ja mittaamalla sekuntikellolla aika, joka kuluu työliikkeeseen. Kun mitataan samanaikaisesti tilavuusvirta, voidaan päätellä sylinterikoon perusteella onko järjestelmässä ylimääräisiä vuotoja (tiivistevuodot, venttiilivuodot).

Hydraulineste

Hydraulinesteen huononeminen havaitaan sen viskositeetin kasvamisella (neste paksunee). Neste on käyttöikänsä loppupuolella, kun viskositeetti on kasvanut 10 %. Äkillinen muutos viskositeetin lisääntymisessä voi johtua jäähdytinviasta tai lämpösuojan rikkoontumisesta.

Valtaosa (70 - 90 %) hydrauliikan vikaantumisista johtuu tavalla tai toisella hydraulinesteen epäpuhtauksista. Myös paineiskuilla on vioittumisen kannalta merkitystä.

Hydraulikomponenttien välykset ovat hyvin pieniä (taulukko 1) (1 - 50 mikrometriä). Vikaantumisen kannalta merkittävimpiä ovat juuri välysten suuruusluokkaa olevat kiinteät ja kovat partikkelit (kuva 2).

Hydraulijärjestelmän kunnon mittaaminen

Kunnonvalvonnan kannalta tärkeätä on tietää tutkittavan järjestelmän hydraulinesteen epäpuhtauksista

 • minkä kokoisia kiinteitä epäpuhtauksia siinä on
 • miten paljon niitä on
 • mistä materiaalista epäpuhtaudet koostuvat.

  250 ml näyte otetaan (kuva 3) keskeltä hydraulijärjestelmän öljysäiliötä puhtaaseen (sairaalatarvikepuhtaus ei riitä!) näytepulloon imuletkun avulla. Imuletku voi olla varustettu punnuksella. Imuletku vaihdetaan uuteen joka näytteenottokerralla. Näyte voidaan ottaa myös putkistosta paluupuolelta näytteenottohanan avulla. Järjestelmän täytyy olla käyttölämmin (yli +45 oC) ja koneen

 • käynnissä näytettä otettaessa. Näyte lähetetään laboratorioon tutkittavaksi.

  Näyte voidaan tutkia kolmella tavalla:

 • sakan punnitseminen ja optinen partikkelimääritys
 • hiukkasjakauman arvioiminen elektronisella hiukkaslaskurilla
 • kulumishiukkasten analysointi

  Sakan tutkiminen

  Näistä sakan tutkiminen on vanhin menetelmä. Näyte imetään hienon suodattimen lävitse (kuva 5). Kalvolle jäänyt sakka punnitaan ja valokuvataan. Sakka voidaan polttaa ja tuhkasta määrittää alkuainepitoisuudet. Tulos voi olla kuten taulukossa 2. Laitteen komponentit on tunnettava hyvin tarkkaan ennen kuin voidaan sanoa onko jonkin aineen pitoisuus liian suuri. Vain usean näytteen sarja ja seurannassa havaittu ainepitoisuuden muutos voivat kertoa, onko joku komponentti vaarassa rikkoutua.

  Hiukkaslaskin

  Hiukkaslaskin (kuva 7) laskee kuinka monta tietyn kokoluokan ylittävää partikkelia näytteessä on. Laitteet ovat tavallisesti laboratoriolaitteita. Partikkelien määrän tuntemalla päätellään kuinka likaista öljy on.

  Jokaisella hydraulijärjestelmällä on oma jatkuvan toiminnan hiukkastasonsa. Järjestelmän sisäänajon aikana syntyy paljon kulumishiukkasia. Suodatin poistaa niistä suurimmat, mutta osa kiertää järjestelmässä jatkuvasti jauhautuen samalla pienempiin osiin. Käyttöympäristön tai suodatuksen muuttaminen muuttaa tätä tasoa. Öljyn vaihto ei aina vaikuta hiukkastasoon, sillä uusi öljy sisältää yleensä enemmän kiinteitä partikkeleita, kuin se öljy, joka järjestelmässä on. Jatkuvan toiminnan hiukkastaso voidaan määrittää 3 - 6 kuukauden aikana otetuilla useilla näytteillä.

  Hiukkasjakauman perusteella voidaan määrittää öljyn puhtausluokka. ISO 4406 standardissa puhtausluokkia on 34 (taulukko 3). Kaksiosainen tunnusluku osoittaa paljonko näytteessä oli yli 5 mikrometrin ja yli 15 mikrometrin kokoisia kiinteitä partikkeleita. Taulukossa 4 on erilaisten järjestelmien edellyttämiä partikkelitasoja.

  Kulumishiukkasanalyysi

  Hiukkasten laadusta voidaan ferrografialla selvittää missä kulumisvaiheessa järjestelmä on. Laitteessa erotetaan magneettikentässä metalliset hiukkaset lasilevylle. Mikroskoopilla voidaan muodon ja materiaalin peusteella määrittää hiukkasten syntytapa (kuva 8).

  Markku Lehmusto

  Seminaariesitelmä, joka on pidetty Espoossa 1982, aiheena Koneiden kunnon valvonta ja seuranta


  Lähdeluettelo

  1981
  Oil analysis. Fluid & Lubricant Ideas 1981, s. 5 - 13.

  Jonson, J., 1975
  Epäpuhtauksien poistaminen hydraulisista järjestelmistä. Helsinki. Colly Company Oy, 32 s.

  Urata, E. & Iwaizumi, Y., 1981,
  Study on contaminant sensitivity test for hydraulic pumps. Tokio. Japan Hydraulic & Pneumatic Society. Report 12, s. 129 - 135.

  White, D. , 1978,
  Clean transmission hydraulic systems. Mobile Hydraulic Design Symposium. Milwaukee, Wisconsin. August 1 - 3, 1978. 30 s.
 • Allaolevalla sanomakentällä voi lähettää viestin sähköpostia käyttämättä. Sähköpostiosoitteen ilmoittaminen ei ole välttämätöntä. Sitä tarvitaan vain jos haluat vastauksen. Uutta tekniikkaa haluaa joskus turhan moni asiaankuulumaton hyödyntää.

  Markku Lehmusto
  Pihkatie 5, 00410 Helsinki Finland
  Puh/Tel: (09) 454 4866
  Fax: (09) 454 4867
  Email: medifast@kolumbus.fi
  Päivitetty 26.4.2004
  Site design by Markku Lehmusto

  Palautetta ja kommenttia voit antaa tästä
  Kommentti
  Nimi
  S-posti
  En halua, että tietojani käytetään markkinointiin tai muuten annetaan muille.
  Yksityinen mielipide