Varavoima - vino kuorma

Medifast Tekniikka
Varavoiman vino kuorma
Dieselgeneraattorin käynninsäätö
Varavoimakoneiston kunnossapito
Biokaasun hyöty-
käytön kannattavuus
Hydralijärjestelmän
kunnon mittaaminen
Hydralijärjestelmät
luotettaviksi
Julkaisuluettelo
Google


Varavoimakoneen vino kuorma

Lämpökuvaus

Varavoimakoneen todellista tehoa oli tarkoitus koestaa keinokuormalla. Varmennettuun verkkoon oli ennakolta asennettu pistoliittimet kolmivaiheisten kuormitusvastusten liittämistä varten, jolloin saarekeajolla kuormaa voitaisiin lisätä hallitusti yli koneen nimellistehon.

Varmennetun verkon kuntoa tarkastettiin ensin kuvaamalla lämpökameralla verkkosyötön kulkua verkkokontaktorin läpi varmennetun verkon kuormasyöttöön. Kuvauksessa todettiin L1-vaihejohtimen olevan muita vaihejohtimia selvästi lämpimämpi (kuva 1). Ero voisi johtua kuormakaapelin johdinviasta, mutta lämpötila oli korkeampi myös liitoksessa ja sen jälkeen jatkuvassa johtimessa.

Kuva 1. Lämpökuva varmennetun verkon johtimista


Varavoimasähkön laadun mittaus

Asiaa selvitettiin asettamalla varavoimakone syöttämään varmennettua verkkoa ilman keinokuormaa ja mittaamalla generaattorisyötön sähkön laatu. Mittaus tehtiin Fluke 434 kolmivaihesähkön analysaattorilla. Mittauksessa todettiin, että varmennetun verkon kuormasta noin 85% on kytketty L1-vaihejohtimeen (kuva 2) ja L2- ja L3-vaihejohtimien kuorma oli mitätön. Kuorma oli vino.

Kuva 2. Varavoimasähkön laadun mittaus


Vinon kuorman vaikutus oli, että generaattorin jännitteensäätäjä ei pystynyt pitämään vaihejännitteitä tasapainossa - L3-vaihejännite poikkesi muista liikaa. Vino kuorma aiheutti myös N-johtimen turhaa kuormittumista.

Tässä tapauksessa todellisen tehon mittausta ei voitu täysimääräisesti edes tehdä, koska kolmivaiheisen kuorman lisääminen olisi johtanut L1-vaihejohtimen summavirran nousuun niin, että ylivirtalaukaisin olisi avannut generaattorikontaktorin ja pysäyttänyt laitteen.

Ratkaisuna tässä oli tasata kuormat varmennetussa verkossa niin, että vaihejohtimissa kulkee normaalitilassa likimain yhtä suuri vaihevirta.

Tarinan pointti on se, että varavoimakoneistolle on syytä tehdä ajoittain kuntotutkimus ulkopuolisen toimesta. Toisistaan poikkeavat tarkastustavat - lämpökameratutkimus ja kolmivaihesähkön laadun mittaus - täydentävät toisiaan ja voivat antaa syvällisemmän kuvan varavoimalaitteiston ja varmennetun sähköverkon kunnosta.

Markku Lehmusto

Nettijulkaisu.
Allaolevalla sanomakentällä voi lähettää viestin sähköpostia käyttämättä. Sähköpostiosoitteen ilmoittaminen ei ole välttämätöntä. Sitä tarvitaan vain jos haluat vastauksen.

Markku Lehmusto
Helsinki Finland
Puh/Tel: (09) 454 4866
GSM: 050 5173805
Email: medifast@kolumbus.fi
Päivitetty 26.6.2017
Site design by Markku Lehmusto

Palautetta ja kommenttia voit antaa tästä
Kommentti
Nimi
S-posti
En halua, että tietojani käytetään markkinointiin tai muuten annetaan muille.
Yksityinen mielipide