Medifast Tekniikka

Kotisivu
Hydrauliikka
Automatiikka
Tarvikkeet
Varaosat
Huolto
Ota yhteys
Mobiilisivu
Google

VARAVOIMAKONEEN KUORMITUSKOE

Varavoimageneraattorin kuormanottokyky huononee ajan mittaan

Varmennetun verkon verkon kuorma on yleensä generaattorin nimellistehoa pienempi. Voimanlähteenä oleva diesel käy harvoin - yleensä kerran kuukaudessa - ja silloinkin vajaateholla. Vähäinen käyttö huonontaa moottorin kuormanottokykyä, joka hankintavaiheessa on pystynyt tuottamaan 10% ylikuorman vähintään yhden tunnin ajan kahdentoista tunnin ajoperiodilla. Laitteiston ympäristössä tehdyt muutokset eivät aina ole parantaneet sen kykyä selviytyä tehtävästään.

Tutkittava dieselgeneraattori

Kuormituskoe

Varavoimakoneiston toimintakunnosta saadaan tietoa mittaamalla generaattorin teho ja sähkövirran laatu eri kuormituksilla.

Mittaukset aloitetaan käyttämällä kuormana varmennettua verkkoa, jos se suinkin on mahdollista. Sähkövirran laadun mittaus kertoo samalla paitsi generaattorin myös varmennetun verkon ominaisuuksista. Erityisesti siihen hankintavaiheen jälkeen liitettyjen laitteiden - upsit, kompensointikomponentit, induktiivista kuormaa aiheuttavat laajennukset - vaikutus voi olla huomattavan suuri.

Mittauspihdit kuormajohtimissa

Generaattorin kuntoa tutkitaan irroittamalla siitä lähtevä johdotus ja mittaamalla generaattorin eristysvastus. Se kertoo käämityksen kunnosta.

Kuormitusvastus koekuormana

Laitteiston kuormitettavuuden mittamiseksi generaattoriin kytketään ulkoinen kuorma. Tavallisesti käytetään kuomitusvastusta.

Kuormitusvastuksen puhallin

Kuormitusvastus on rakenteeltaan lämpöpuhallin. Kuormaa muutetaan kytkemällä lämmitysvastuksia portaittain kunnes haluttu teho saavutetaan. Näissä kuvissa esiintyvä koekuorma on 1000 kW kuormitusvastus. Kytkentä generaattoriin on tehty 240 mm2 kuparikaapeleilla. Kuormaa ohjataan erillisellä kauko-ohjaimella. Tässä kuormitusvastusta on käytetty 150-500 kVA varavoimageneraattoreiden koekuormittamiseen.

Kuormituskokeessa vastuskuormaa muutetaan askelmaisesti. Virran ja jännitteen mittaukset osoittavat miten toisaalta generaattorin jännitteensäädin ja toisaalta dieselin käynninsäädin toimivat. Molempien tulee kyetä korjaamaan kuormamuutoksen aiheuttama häiriö sähkövirran laadulle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

1000 kW kuormitusvastus kytkettynä

Maksimitehon koestaminen lyhytaikaisesti kertoo laitteen kyvystä vastata kuormahuippuihin verkoissa, joissa on paljon moottorikuormia: ilmastointilaitteita, pumppuja tai hissikuormaa. Koestettaessa on osoittautunut, että vanhempien laitteiden kuormanottokyky poikkeaa paljon alkuperäisestä tai asiakirjoissa olevasta tehosta. Se on hyvä ottaa huomioon varmennettua verkkoa laajennettaessa. Tärkeää on koestaa varavoimakonetta pitkään sellaisella korkealla teholla, jolla sen jäähdytys juuri ja juuri pystyy pitämään koneen käynnissä. Näin löydetään se kuormitustaso, jolla laitetta voi käyttää todellisena varavoimana sen nykyisessä kunnossa.

Kuormitussuunnittelu

Kuormituskoe on hyvä suunnitella etukäteen, Se voi asennuksineen, mittauksineen, kuormituksineen ja purkamisineen kestää 12-14 tuntia. Väliin tulee jaksoja, jolloin laitteen on annettava jäähtyä, kun se ylilämmön vahti on pysäyttänyt koko laitteiston. Koneiston todelliset ominaisuudet tulevat kuormituskokeessa esiin ja koejärjestelyä joudutaan usein muuttamaan sen mukaisesti.

Kuormitusvastuksen ohjain

Mittaustulokset on hyvä kerätä tiedonkeruulaitteella talteen myöhemmin tapahtuvaa analysointia varten. Tietoja kertyykin runsaasti ja aineiston purku ja analysointi on paljolti oleellisten ominaisuuksien erottelemista ja pelkistämistä havainnolliseen muotoon. Se ei aina onnistu kokeen yhteydessä vaan on tehtävä jälkikäteen.

Tiedonkeruu virran laadusta

Koetulokset

Kuormituskoe osoittaa vastaako laite sitä käsitystä, joka laitteen haltijalla siitä on. Koe kertoo myös kuinka paljon mahdollista reserviä laitteessa on vai onko se uusittava tai korjattava.

Virtasysäys

Suoritamme kuormituskokeita tilauksesta ja pyydämme ottamaan yhteyttä, jos sellainen on tulossa ajankohtaiseksi.
Allaolevalla sanomakentällä voi lähettää viestin sähköpostia käyttämättä. Sähköpostiosoitteen ilmoittaminen ei ole välttämätöntä. Sitä tarvitaan vain jos haluat vastauksen.

Markku Lehmusto
Pihkatie 5, 00410 Helsinki Finland
Puh/Tel: (09) 454 4866
Fax: (09) 454 4867
Email: medifast@kolumbus.fi
Päivitetty 25.9.2004
Site design by Markku Lehmusto

Palautetta ja kommenttia voit antaa tästä
Kommentti
Nimi
S-posti
En halua, että tietojani käytetään markkinointiin tai muuten annetaan muille.
| Yksityisyyden suoja | Toimitusehdot |